Emisione

Emisione/Programe të Mëngjesit

Emisioni kontaktues i Mesditës nga ora 12:00 – 13:00 me informacione

te ndryshme dhe kontaktues

Ora e Pasditës – nga e Hëna në të Premten 18-00 – 19.00

kontaktues/informues

Emisione kontaktuese te nates , çdo natë nga ora 21:00 deri ne mesnatë