Gjykata vendos për padinë e Mimoza Kusarit ndaj Ardian Gjinit

By on 19/06/2019

Gjykata Themelore në Gjakovë e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e ish-kryetares së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila, në rastin ku ajo me pretendimin për shpifje, e ka paditur kryetarin aktual të kësaj komune, Ardian Gjini.

Me pretendimet se gjatë fushatës parazgjedhore në zgjedhjet e fundit lokale, në debatet televizive, kryetari aktual i Gjakovës, Ardian Gjini ka shpifur ndaj saj, tani deputetja Kusari-Lila, kishte kërkuar kompensim dëmi në shumë prej 6,500 euro, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas aktgjykimit të siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, kërkesëpadia e Kusari-Lila është aprovuar pjesërisht.

Pjesërisht është aprovuar edhe pjesa e kërkesëpadisë ku kërkohet që në emër të kompensimit të dëmit, i padituri t’ia paguajë Kusari-Lilës, shumën prej 6500 euro, ashtu që Gjykata e ka obliguar të paditurin që në emër të cenimit të autoritetit dhe shkaktimit të dhimbjes shpirtërore t’ia paguajë paditëses vetëm shumën prej 1500 euro, ndërsa pjesa tjetër në shumën prej 5000 euro, është refuzuar si e pathemeltë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *